Doelstelling van de Stichting passage uit de stichtingsakte
Het verzamelen van de schilderijen en tekeningen van de Maassluise schilder Henk Fortuin,
alsmede de instandhouding van die verzamelingen,
het uitlenen van de verzameling of een deel daarvan aan diverse musea,
waaronder begrepen het Museum Maassluis en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks,
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
zulks alles in de ruimste zin des woords.